REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RYSPOL

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy RYSPOL [dalej „SKLEP”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem SKLEPU jest: Ryszard Cieślachowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: RYSPOL Ryszard Cieślachowski z siedzibą w Wysokiej 421 c, 37-100 Łańcut, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 8151274567 oraz REGON: 690667132.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w SKLEPIE są cenami brutto i zawierają podatek VAT (nie dotyczy kart podarunkowych co wynika z ustawy o VAT).
 6. 6. Towary dostępne w SKLEPIE są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej SKLEPU,
 • emailem na adres dostępny na stronie internetowej SKLEPU,
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej SKLEPU w zakładce Kontakt.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. SKLEP potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej SKLEPU przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez SKLEP.
 4. SKLEP zawiera jedynie przybliżone dane o stanach magazynowych, które aktualizowane są raz dziennie. W razie braku w asortymencie SKLEPU danego towaru, SKLEP zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta o braku danego towaru po stwierdzeniu tego faktu oraz niezwłocznie zwrócić otrzymane od Klienta środki pieniężne na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. W celu skontaktowania się z Klientem Firma wykorzysta dane kontaktowe, podane przez Klienta podczas rejestracji w SKLEPIE.
 5. Klient przed złożeniem zamówienia może potwierdzić dostępność danego towaru w asortymencie SKLEPU kontaktując się pod numerem telefonu: 609-785-670 lub 609-740-989 lub 605-577-300 w godz: od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku bądź pod wskazanym adresem poczty email: sklep@ryspol.net.pl. Opłata za połączenie telefoniczne jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 • za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
 • przelewem – wówczas SKLEP rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej SKLEPU bądź w e-mailu do Klienta,
 • w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej SKLEPU.

 1. Ceny przesyłek wyliczane są na podstawie wagi, wartości i gabarytów produktu oraz ilości artykułów po dodaniu ich do koszyka sklepu. Koszty wysyłki mogą ulec zmianie o czym klient jest niezwłocznie informowany przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar SKLEP wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym SKLEPU.
 3. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a ewentualne uszkodzenia Klient zobowiązany jest zgłosić pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

§5

Warunki Realizacji Zamówienia i obowiązki informacyjne, dotyczące Klienta, będącego Konsumentem

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Konsumenta oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia SKLEP przesyła na podany przez Konsumenta adres e-mail – informację stanowiącą potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem SKLEPU o przyjęciu oferty złożonej przez Konsumenta.
 3. Na stronie internetowej SKLEPU wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o sposobie dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.
 4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową z SKLEPEM poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie SKLEPU, wykonuje obowiązki informacyjne wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia SKLEPU, oznaczenia SKLEPU, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia SKLEP dostarcza Konsumentowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.
 6. SKLEP zapewnia, aby Konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Konsument wyraża zgodę na przesłanie przez SKLEP faktur VAT i ewentualnych faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez SKLEP zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.

§ 6

Odstąpienie od umowy – Konsument

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Klient, będący konsumentem (dalej: Konsument), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych wskazanych w § 6 ust. 5 i 6 poniżej. Za Konsumenta uważa się Klienta będącego osobą fizyczną, korzystającą ze SKLEPU, w tym w szczególności dokonującego zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. Celem zrealizowania w/w uprawnienia Konsument składa do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Konsument jest zobowiązany do zwrotu niezmienionego towaru do Sklepu pod następujący adres: Sony Centre ul. Krakowska 20, 35-213 Rzeszów.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz w odniesieniu do produktów elektronicznych (doładowania, kody doładowujące) gdy produkt elektroniczny został już wysłany.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta SKLEP zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SKLEP). SKLEP jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Konsument, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać niezmieniony towar do SKLEPU niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował SKLEP o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. SKLEP może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 9. SKLEP niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, sprawdzi stan przekazanego produktu.
 10. SKLEP dokonuje zwrotu należności za odesłany Towar mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru w SKLEPIE.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa w § 6 regulaminu nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

§7

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do SKLEPU reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się SKLEPU do złożonej reklamacji może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania przez SKLEP takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi SKLEP.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 6. Rekomendowanym i najszybszym sposobem reklamacji jest skorzystanie z gwarancji producenta zgodnie z warunkami gwarancji dostarczonymi z produktem lub zamieszczonymi na stronie internetowej producenta.

§ 8

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w SKLEPIE (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym), przetwarzane są przez Ryszarda Cieślachowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „RYSPOL” Ryszard Cieślachowski z siedzibą w Wysokiej 421 C, 37-100 Łańcut, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 8151274567 oraz REGON: 690667132 (Administrator Danych Osobowych). Kontakt z Sklepem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@ryspol.net.pl
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez SKLEP, które wymagają podania danych osobowych. SKLEP przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w SKLEPIE, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: sklep@ryspol.net.pl
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Polityka Prywatności.

§ 9

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej SKLEPU (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody SKLEPU.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. SKLEP w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez SKLEP do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze SKLEPU. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 2. Językiem umów zawieranych z SKLEPEM jest język polski.
 3. SKLEP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
 • konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 • konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności SKLEPU w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności SKLEPU;
 • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
 • przeciwdziałanie nadużyciom;
 • poprawa obsługi Klientów;
 • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem SKLEPU.
 1. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej SKLEPU. O zmianie regulaminu SKLEP poinformuje poprzez przesłanie Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.
 2. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Niniejszym Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2018 r.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze współpracy Klienta a SKLEPEM, dotyczące świadczenia usług przez SKLEP, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby SKLEPU. Powyższe wskazanie właściwości miejscowej sądu nie ma zastosowania do Klientów SKLEPU będących konsumentami.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.